3 goede redenen voor het maken van een Baten Logica

19 juni 2023

beeld_blog_KYC

De mate van succes van een project of programma is de mate waarin de resultaten bijdragen aan organisatie doelstellingen. De business case beschrijft de zakelijke rechtvaardiging van een initiatief: voor en tijdens de uitvoering maar zeker ook nà het opleveren van het resultaat.

Leestijd: 3 minuten – Auteur:

Mario Vermeulen
Business Consultant en Project-/programmamanager

 

“Creëer meer balans in investeringsbeslissing”

Vaak concentreert het maken van de business case zich tot kwantitatieve onderdelen en is daarmee een gemiste kans om meer balans aan te brengen in de investeringsbeslissing. Het opstellen van een Baten Logica helpt om deze beslissing evenwichtiger te maken. De Baten Logica bevat een interpretatie van oplossingen, doelstellingen en resultaten.

Het maken van de Baten Logica gaat op een bijna ‘design thinking’ achtige manier. Niet te lang blijven steken in praten over mogelijk kwantitatieve baten. Nee, juist als het vraagstuk eenmaal is geformuleerd starten met het verzamelen van zoveel mogelijk ideeën rondom te realiseren baten met het liefst zoveel mogelijk stakeholders. Om vervolgens de rode draad rond de ontdekte baten in de Baten Logica te presenteren.

Om 3 redenen is het maken van een Baten Logica een goed idee en levert direct toegevoegde waarde bij besluitvorming:

1. Vergroot het draagvlak bij betrokken stakeholders & helpt bij afbakening

Het maken van de Baten Logica start met het interviewen van verschillende bij het initiatief betrokken stakeholders. Bij de start van de interviews wordt het belang van het initiatief nog eens aangegeven. Daarnaast komen de verschillende belangen van stakeholders aan bod. Hiermee ontstaat een meer diepgaand beeld van de problematiek die het initiatief moet oplossen. De interviews zijn gericht op het verzamelen van kwalitatieve data maar helpen ook bij het vormen van de eerste ideeën over hoe de business case gekwantificeerd kan worden. Op basis van interviews en aanvullende informatie wordt de eerste versie van de Baten Logica gemaakt. Tijdens één of meer workshops ontstaat dan de definitieve Baten Logica. Hierbij telkens doorvragend naar het realiteitsgehalte van de baten. 

De Baten Logica helpt bij het identificeren van baten en is daarbij een middel om de scope van een initiatief aan te scherpen om daarbij eerst de zaken op te pakken met het grootste verandereffect.

2. Helpt bij objectivering

Een business case is geen doel op zich. Het is een middel om de kwaliteit van de investeringsdialoog te verbeteren. Investeringsbeslissingen worden vaak genomen vanuit persoonlijke interesses en overtuigingen, meer dan op objectief bewijs gebaseerd. Voor sommige projecten kan het evenwel moeilijk zijn om de kwantitatieve voordelen correct c.q. in één keer te objectiveren.

Ter ondersteuning van meer bewijs georiënteerde beslissingen wordt dan de Baten Logica gebruikt. Bij het ontwerp van een Baten Logica maken naast meer kwantificeerbare factoren ook de meer kwalificeerbare factoren rond de business case deel uit van de redenering. In sommige gevallen zijn deze aanvankelijk moeilijker te kwantificeren elementen zelfs cruciaal bij de besluitvorming.

De redenering binnen de Baten Logica is altijd gebaseerd op de voorgestelde oplossing, of intentie. Via doelstellingen, of het voordeel kom je dan uiteindelijk bij het concrete resultaat, of de (financiële) uitkomst.

3. Het is een verhelderend communicatiemiddel

Tot slot is een Baten Logica een toegankelijke en verhelderende weergave van de kwalitatieve en kwantitatieve baten potentie van een initiatief en vergroot het begrip over het effect van een initiatief (zie figuur 1). Daarmee is het een effectief communicatiemiddel om:

  • Zakelijke voordelen/ waarde voor de organisatie aan te tonen;
  • De investeringsdiscussie te rationaliseren en objectiveren;
  • De besluitvorming rond investering (en) te vereenvoudigen.
Voorbeeld_logics

Figuur 1: Voorbeeld van een Baten Logica

Meer weten? 

Kijk op Magniv.nl of bel Mario Vermeulen (06-55 74 03 80)

Doelgerichte verandering. Dat is waar de Business Engineers van Magniv voor staan! Organisaties acteren vanuit eigen sterkte. Magniv helpt met kennis, kunde en ervaring.

Great change. Magniv careers.